BIGUMA®- Asphalt

Zastosowanie

BIGUMA®- Asphalt to uniwersalna masa zalewowa dla powierzchni komunikacyjnych z asfaltu, która dzięki specjalnej koncepcji nadaje się do wypełniania spoin, do naprawy pęknięć, do tworzenia spoin, do uszczelniania otwartych krawędzi. BIGUMA®- Asphalt jest zoptymalizowana do budowy dróg asfaltowych, nie przewiduje się zastosowania do powierzchni komunikacyjnych z betonu.

Właściwości

BIGUMA®- Asphalt spełnia wymogi „Technicznych warunków dostawy dla materiałów do wypełniania spoin w powierzchniach komunikacyjnych“ (TL Fug-StB) oraz normy DIN EN 14188-1, stawianych masom spoinowym do obróbki na gorąco, typu N2. BIGUMA®- Asphalt opracowano specjalnie dla wymogów stawianych bitumicznym masom zalewowym do zastosowań w powierzchniach asfaltowych. Możliwe jest zastosowanie w spoinach stanowiących przyłącze powierzchni asfaltowej do elementów wbudowanych lub krawężników z betonu lub staliwa. Nie zaleca się zastosowania w powierzchniach komunikacyjnych z betonu. W takich przypadkach zalecamy stosowanie innej masy zalewowej typu N2 lub N1 z naszego asortymentu dostawczego, zależnie od celu zastosowania.

BIGUMA®- Asphalt spełnia wymogi „Technicznych warunków dostawy dla materiałów do wypełniania spoin w powierzchniach komunikacyjnych“ (TL Fug-StB) dla „Mas do pęknięć“ oraz wymogi Technicznych warunków dostawy dla specjalnych środków wiążących i preparatów na bazie bitumu (TL Sbit-StB) stawianych obrabianym na gorąco klejom do spoin i obrabianym na gorąco masom zawierającym bitum do uszczelniania brzegów.

BIGUMA®- Asphalt charakteryzują się następującymi właściwościami:

  • są reologicznie zoptymalizowane dla geometrii i właściwości spoin asfaltowych
  • są ustawione plastycznie-elastycznie, dla optymalnej równowagi między przyjmowaniem ruchu a rozładowaniem naprężenia w spoinach
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży zawierających bitum
  • bardzo dobre właściwości użytkowe w cieple i zimnie
  • wysoka odporność na starzenie
  • wysoka odporność materiału

Wskazówki dotyczące przeróbki

Topienie masy spoinowej

BIGUMA®- Asphalt należy ostrożnie stopić w kotle do stapiania, wyposażonym w mieszadło mechaniczne, ogrzewanie pośrednie i termostat, do temperatury przeróbki 160 do 180°C. Temperaturę masy spoinowej należy regulować termostatycznie; musi istnieć zawsze możliwość jej kontroli. Należy bezwarunkowo unikać przeciążenia termicznego masy spoinowej, ponieważ powoduje to bezpośrednio uszkodzenie dodanych dla polepszenia polimerów, a wskutek tego utratę gwarantowanych właściwości. Dla zapewnienia gwarantowanych właściwości masy zalewowej konieczna jest przeróbka każdego jej rodzaju z osobna.

Pogoda

Przygotowane fugi, pęknięcia i spoiny można zalewać wyłącznie przy suchej pogodzie i temperaturze powierzchni elementu budowlanego ponad 0 °C. Temperatura powierzchni podczas nanoszenia BIGUMA®- Asphalt musi wynosić co najmniej 3 °C ponad temperaturę punktu rosy.

Podłoże

Dla zapewnienia intensywnego połączenia z asfaltem, powierzchnie asfaltowe muszą być czyste, wolne od kurzu, suche i generalnie wolne od jakichkolwiek substancji dzielących

a) Wypełnianie spoin

Zalewane spoiny asfaltowe należy w razie potrzeby przedmuchać do czysta sprężonym powietrzem, przy czym należy zachować przestrzenny rozdział miedzy oczyszczaniem a zalewaniem. Do sztucznego wysuszenia lub ogrzania wypełnianej przestrzeni należy użyć opalarki pracującej pod ciśnieniem. Pod BIGUMA®- Asphalt należy, w razie potrzeby, użyć dopasowanej specjalnie do tej masy powłoki gruntującej COLZUMIX®- Haftgrund. Zadaniem powłoki gruntującej jest związanie kurzu przyczepionego do asfaltu i wytworzenie mocno przylegającej warstwy, która później zwiąże się z nałożoną masą spoinową. W przypadku przyłączy, np. elementów wbudowanych ze staliwa lub krawężniki betonowe, zalecamy zasadniczo stosowanie powłoki gruntującej COLZUMIX®- Haftgrund. BIGUMA®- Asphalt można wylewać maszynowo za pomocą lancy zalewowej lub ręcznie, za pomocą konewki. Masa zalewowa podczas obróbki musi mieć podaną temperaturę obróbki. Zbyt niska temperatura powoduje obniżenie płynności masy. W takim przypadku masa m. in. niedokładnie wypełnia szczeliny spoin. Istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się pustych przestrzeni, co później, pod wpływem ruchu kołowego, może powodować obsunięcie wypełnienia spoiny, względnie wpływa negatywnie na trwałość wykonanych prac budowlanych. Szerokość spoiny powinna wynosić co najmniej 10 mm, zarówno w przypadku spoin wzdłużnych jak i poprzecznych. Spoin wzdłużnych nie można umieszczać w koleinach lub w obszarze oznakowań barwnych. Ochładzanie się masy spoinowej po wylaniu może skutkować, zależnie od wymiarów przestrzeni napełnianej, znaczącym zmniejszeniem się objętości masy spoinowej. Może to sprawić, że konieczne będzie powtórne napełnienie. Zaleca się wykonanie powtórnego napełnienia bezpośrednio po pierwszym wylaniu.

b) Zastosowanie w przypadku naprawy pęknięć

Istniejące pęknięcia należy przedmuchać pod wysokim ciśnieniem za pomocą lancy na gorące powietrze (metoda krakowania pęknięć, metoda HPS) lub uprzednio rozfrezować (metoda frezowania i zalewania). Dla naprawy pęknięć jest ważne, aby usunąć z nich wszystkie ewentualnie znajdujące się w nich ciała obce i luźne elementy. Lanca na gorące powietrze ogrzewa asfalt po bokach pęknięć, co aktywuje bitum. W razie potrzeby należy użyć COLZUMIX®- Haftgrund jako powłoki gruntującej. Zarówno w metodzie krakowania pęknięć, jak i w metodzie frezowania i zalewania, BIGUMA®- Asphalt nanoszony jest na obszar pęknięcia za pomocą urządzenia ręcznego. Zależnie od przebiegu pęknięcia stosuje się różne szerokości. Płynna w zadanej temperaturze obróbki masa wpływa do pęknięcia i wiąże się tam z jego bokami. Część masy zalewowej BIGUMA®- Asphalt pozostaje na powierzchni i pokrywa na zakładkę pęknięcie. Zakładka chroni pęknięcie i zapobiega odrywaniu się masy z jego boków. Grubość warstwy nanoszonej przy naprawie pęknięć wynosi pomiędzy 2 a 3 mm. Dla zagwarantowania przyczepności oraz dla optycznego zrównania z istniejącą nawierzchnią, rozsypuje się i wciska w jeszcze gorący BIGUMA®- Asphalt bezpośrednio po wylaniu otoczony w bitumie grys/miał kamienny o ziarnistości 1/3 mm.

c) Zastosowanie jako klej do spoin

BIGUMA®- Asphalt nanosi się maszynowo za pomocą lancy zalewowej. Masę nakłada się przy tym na całej powierzchni boku spoiny. Nanoszona ilość zależy od rodzaju warstwy asfaltowej. Należy przy tym unikać przedawkowania z powodu niebezpieczeństwa lokalnego przetłuszczenia w obszarze spoiny. Należy uważać, szczególnie przy warstwach kryjących, aby powierzchnia pierwszego pasma nie została zanieczyszczona spoiwem. Gorącą mieszankę asfaltową można nanieść krótko po naprawie spoiny, gdy spoiwo ostygnie. Wiązanie pomiędzy warstwami asfaltowymi powstaje w ten sposób, że gorąca mieszanka nadtapia klej do spoin, wiążąc przy tym intensywnie warstwy ze sobą. Powierzchnie spoin warstw asfaltowych muszą być w dużej mierze suche, czyste, niezmarznięte i wolne od olejów i tłuszczów. Należy usunąć luźne elementy. W miarę możliwości należy już przy nanoszeniu wzgl. zagęszczaniu pierwszego pasma zwrócić uwagę na równomierny, lekko ukośny profil. Można to osiągnąć stosując na przykład za pomocą formierki do ukośnych krawędzi i wałeczka dociskowego do krawędzi. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek podczas nanoszenia, zaleca się ukosowanie jeszcze ciepłej warstwy asfaltowej po linii prostej. BIGUMA®- Asphalt nie nadaje się do obróbki ponad belkami natryskowymi.

d) Kształtowanie brzegów

Masa BIGUMA®- Asphalt nanoszona jest maszynowo za pomocą lancy zalewowej lub specjalnej lancy natryskowej. Masę nakłada się przy tym na całej powierzchni boku brzegu. Nanoszona ilość zależy od zaleceń ZTV Asphalt-StB. BIGUMA®- Asphalt nanosi się w ilości co najmniej 40 g na centymetr grubości warstwy i metr długości nanoszenia. Masę BIGUMA®- Asphalt należy nanosić zawsze szybko, tak aby brzegi były jeszcze czyste i wolne od zanieczyszczeń. Nanosić można w kilku krokach roboczych. W przypadku wykonania w jednej płaszczyźnie boków kilku warstw asfaltowych, można uszczelnienie powierzchni boków przeprowadzić także dla kilku warstw razem. Jeżeli brzeg leżący wyżej uszczelnia się warstwowo, to należy włączyć w uszczelnienie graniczącą powierzchnią danej warstwy na szerokości 10 cm (150 g/m).

Zużycie materiału

BIGUMA®- Asphalt: Zależnie od zastosowania p. b). do d).
Opcjonalna powłoka gruntująca: zapotrzebowanie na środek gruntujący (COLZUMIX®- Haftgrund) wynosi ok. 3 %  zapotrzebowania na masę spoinową.

Przechowywanie

Produkt przechowywany w chłodnych i suchych warunkach jest przydatny do obróbki przez co najmniej 24 miesiące.

Forma dostawy

Karton: 13 kg, 22 kg, 25 kg

Pojemnik blaszany: 32 kg

Środek czyszczący

Urządzenia: BIGUMA®- SWS
W razie kontaktu ze skórą: pasta do mycia rąk

Obowiązujące przepisy

Przy zastosowaniu BIGUMA®- Asphalt należy przestrzegać m. in. następujących przepisów: ZTV Asphalt-StB ZTV/TL/TP Fug-StB ZTV BEA-StB

Dane techniczne

Temperatura obróbki: ok. 160 - 180 °C
Gęstość: ok. 1,23 g/cm3

Wskazówki

Należy stosować się do karty charakterystyki. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące obchodzenia się, transportu i przechowywania masy BIGUMA®- Asphalt.