BIGUMA®-BR I - Procedura

Modyfikowana polimerowo, zawierająca bitum masa nasycająca do tworzenia asfaltowych przejść międzyjezdniowych

Zastosowanie

Asfaltowe przejścia międzyjezdniowe służą do przekrywania i uszczelniania przejezdnych szczelin dylatacyjnych na mostach i innych budowlach inżynierskich. Przejścia międzyjezdniowe muszą bez szkody wytrzymywać obciążenia złożone z ruchu drogowego, warunków klimatycznych i ruchów budowli, odprowadzając powstające przy tym naprężenia bez pęknięć. Asfaltowe przejścia międzyjezdniowe w metodzie BIGUMA®- BR I składają się z dopasowanych do siebie: masy nasycającej BIGUMA®- BR I, wybranych grysów i pasów maskujących.

Materiały budowlane

Masa nasycająca

BIGUMA®- BR I to obrabiana na gorąco, modyfikowana polimerowo i zawierająca bitum masa nasycająca z wybranymi wypełniaczami i zmiękczaczami do wykonywania przejść międzyjezdniowych z asfaltu. Masę BIGUMA®- BR I stosuje się do wyścielania wgłębienia spoiny i do wypełniania pustych przestrzeni surowca przesiewnego.

Temperatura obróbki: ≈ 150 - 180° C
Gęstość: ≈ 1,1 g/cm³
Powłoka gruntująca: nie jest konieczna w razie potrzeby: powłoka gruntująca COLZUMIX®- Haftgrund
Forma dostawy: w zbiornikach hobbocks po 27 kg

Kruszywo mineralne

Jako kruszywo mineralne stosuje się kilkakrotnie łamany kamień naturalny, przede wszystkim diabaz, bazalt lub granit. Wymogi w stosunku do kruszywa mineralnego:

Wielkość ziarna: grys 11/16 mm wzgl. 16/22 mm
Udział podziarna: maks. 15 %
Udział nadziarna: maks. 10 %
Wskaźnik rozkruszenia udarowego SZ 8/12: < 18 % zgodnie z TL Min-StB (Techniczne warunki dostawy cz. B)
Kształt ziarna: sześcienny
Czystość: bezpyłowe (myte)

Pas maskujący

Ponad szczelinę spoiny należy nałożyć pas maskujący o szerokości ok. 15 cm. Pas maskujący przyjmuje obciążenia związane z ruchem drogowym i zapobiega przedostawaniu się grysu do szczeliny spoiny. Rodzaj pasa maskującego określa się na podstawie warunków na miejscu.

Obróbka

Zalecenia obróbki dla BIGUMA®- BR I

BIGUMA®- BR I należy ostrożnie stopić w kotle do stapiania, wyposażonym w mieszadło mechaniczne, ogrzewanie pośrednie i termostat, do temperatury obróbki. Temperaturę masy nasycającej należy regulować termostatycznie; musi istnieć zawsze możliwość jej kontroli. Należy unikać przegrzewania masy nasycającej, ponieważ prowadzi to nieuchronnie do uszkodzenia tworzyw sztucznych dodanych dla stabilizacji i ulepszenia, co powoduje w ogóle znaczne obniżenie temperatury mięknienia mierzonej metodą pierścienia i kuli.

Prace przygotowawcze

Istniejącą nawierzchnię drogową usuwa się na zadaną głębokość (co najmniej 5 cm) przez nacięcie i wyłom wzgl. przez frezowanie. Grubość przejścia międzyjezdniowego musi przy tym odpowiadać grubości nawierzchni jezdniowej. Regulowana szerokość wgłębienia spoiny wynosi maks. 50 cm. Pozostałe resztki należy usunąć z wgłębienia spoiny. Zbocza wgłębienia muszą być trwałe i przebiegać równolegle do siebie. Po przygotowaniu wgłębienie musi być suche, nieodrywające się i wystarczająco szorstkie. Zbocza nie mogą być zanieczyszczone substancjami, które mogłyby wpływać na przyczepność. Należy chronić istniejące pasy łącznikowe uszczelnienia.

Wyścielanie wgłębienia spoiny

Zbocza wgłębienia wyściela się za pomocą masy BIGUMA®- BR I. Stosowanie powłoki gruntującej można w przypadku czystych zboczy opuścić, w razie konieczności można zastosować COLZUMIX®- Haftgrund.

Przygotowanie kruszywa mineralnego

Grys należy (zwykle w bębnie mieszalnym za pomocą lancy na gorące powietrze) ogrzać do temperatury ok. 180 - 190 °C. Należy unikać wyższych temperatur, ponieważ ciepło kruszywa może przegrzać masę nasycającą. Grys wsypuje się do wgłębienia warstwami, zagęszcza za pomocą odpowiedniego narzędzia i wstrząsa do uzyskania równej powierzchni. Maksymalna grubość warstwy wynosi 3 do 5 cm.

Wprowadzanie masy nasycającej BIGUMA®- BR I

Wyścielanie wgłębienia spoiny można przeprowadzać tylko przy suchej pogodzie i temperaturze powierzchni elementu budowlanego wynoszącej ponad +5 °C. Masę zalewową wprowadza się do rusztowania z kruszywa za pomocą lancy zalewowej w taki sposób, aby wypełnione zostały wszystkie puste przestrzenie surowca przesiewnego.

Zakończenie powierzchni

Powierzchnię wypełnienia wgłębienia należy dopasować do graniczącej z nią powierzchni jezdni. Zakończenie powierzchni składa się z masy zalewowej o grubości 1 - 2 mm. Tak utworzoną powierzchnię obciąga się za pomocą szpachli wygładzającej. Dla optycznego zrównania z graniczącą nawierzchnią jezdni oraz dla poleps- zenia przyczepności rozsypuje się i wciska walcem w jeszcze gorącą powierzchnię otoczony w bitumie grys o ziarnistości 1/3 mm lub 2/5 mm.

Zużycie BIGUMA®- BR I

Zależnie od ziarnistości kruszywa i zagęszczenia 25 - 40 % obj.

Cechy opakowania

BIGUMA®- BR I nalewana jest do zbiorników z cienkiej blachy i transportowana na paletach jednorazowego użytku. Powłoka adhezyjna zbiorników typu hobbock oraz możliwość otwarcia na tzw. zamek błyskawiczny gwarantuje szybkie, bezproblemowe i bezpieczne wykładanie masy z pojemników.