COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus

Primer plastikowy do fug w mocno obciążonych powierzchniach komunikacyjnych

Użycie

Grunt COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus jest specjalnie zmodyfikowanym, przeźroczystym środkiem gruntującym (primer) przeznaczonym do wszystkich mas fugowych BIGUMA® zawierających bitumy. Primer stosuje się specjalnie w przypadku fug w betonowych powierzchniach komunikacyjnych, gdzie z powodu konstrukcji betonowej powierzchni komunikacyjnej należy liczyć się ze zwiększonym działaniem sił w obszarze boków fug. Poza tym primer stosuje się także w przypadkach, kiedy z powodu składu betonu należy oczekiwać krytycznej w odniesieniu do przyczepności powierzchni boków fug. W przypadku fug, po których jeżdżą pojazdy i które wykazują ruch przekraczający nadmiernie wartości podane w przepisach ZTV – Fug, należy stosować grunt COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus w połączeniu z BIGUMA®- N2 Plus.

Cechy produktu

COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus spełnia wymagania Technicznych Warunków Dostawy dla wypełniaczy szczelin w nawierzchniach komunikacyjnych (TL Fug-StB) i „szwajcarskiego porozumienia normalizującego” dla produktów do obróbki wstępnej (SN 670 284a-NA) oraz normy EN 14188-4, typ PRH.

COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus posiada następujące właściwości:

  • bardzo dobra przyczepność na prawie wszystkich podłożach, w szczególności na asfalcie i betonie
  • przeznaczona do wymagających zastosowań, np. obszarów ruchu lotniczego
  • szybkie wysychanie zaaplikowanego primera
  • wysokie przenikanie pyłu
  • zapewnia dobre właściwości w zakresie sklejania krawędzi szczeliny i nałożonej masy BIGUMA®
  • produkt jest odporny na działanie roztworów wodnych, soli, rozcieńczonych kwasów itp.
  • jest płynny, łatwy do obróbki

Wskazówki dotyczące obróbki

a) Prace przygotowawcze

Zalewane szczeliny w betonie lub asfalcie należy w razie potrzeby oczyścić sprężonym powietrzem lub szczotkarką, zwracając przy tym uwagę na przestrzenne rozdzielenie prac w zakresie czyszczenia i zalewania. Do procesu sztucznego suszenia lub wstępnego podgrzewania wypełnianej przestrzeni należy w razie konieczności zastosować ciśnieniowe urządzenia nadmuchowe gorącego powietrza.

b) Aplikacja wstępnej warstwy

Zadaniem warstwy wstępnej jest związanie pyłu przywierającego do elementów betonowych lub asfaltowych i utworzenie warstwy zapewniającej przywieranie nakładanej później masy do wypełniania szczelin. COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus można rozpryskiwać lub nakładać pędzlem na obrzeża szczeliny. Warstwa wstępna musi całkowicie pokrywać obrzeża wypełnianej przestrzeni, tworząc na nich warstwę filmu. Zaleca się nałożenie na pasie ruchu po obydwu stronach szczeliny paska preparatu o szerokości ok. 1 cm. Wolno stosować tylko taką ilość materiału wstępnego, która nie spowoduje gromadzenia się preparatu na dnie szczeliny.

c) Wypełnianie fug

Przed nałożeniem masy do wypełniania szczeliny, należy dokładnie wysuszyć warstwę wstępną. Oznacza to, że podczas dotykania palcem warstwa ta jest odporna na wycieranie. Szczelina pokryta wstępnie COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus nie może być zakurzona, musi być sucha, co zapewni prawidłowe połączenie z betonem lub asfaltem. Szczelina powinna być zalewana bezpośrednio po wysuszeniu primera. Unikać zanieczyszczenia wysuszonej warstwy primera pyłem lub wodą, gdyż redukuje to właściwości w zakresie przywierania preparatu do wypełniania szczelin do obrzeży szczeliny.

Warunki pogodowe

Wstępnie przygotowane fugi wolno zalewać wyłącznie przy suchych warunkach atmosferycznych i temperaturze powierzchniowej elementu powyżej 0° C.

Zużycie materiału

COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus: Zapotrzebowanie na wstępny materiał wynosi ok. 3 % nanoszonej masy do wypełniania szczelin.

Magazynowanie

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące.

Opakowania

Kanister: 5 litrów

Środki czystości

sprzęt: benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
kontakt ze skórą: pasta do mycia rąk

Współobowiązujące przepisy

Przy wykonywaniu lub wypełnianiu szczelin należy zwrócić uwagę m.in. na następujący przepis:
ZTV Fug-StB

Wskazówki bezpieczeństwa

Przestrzegać karty charakterystyki, która zawiera ważne wskazówki dotyczące obchodzenia się, transportu i przechowywania COLZUMIX®- Haftgrund N2 Plus.