PROXAN CP-SR

  • na bazie żywicy EP
  • do zastosowań w obrębie gleby

Podkład PROXAN®- CP-SR to dwuskładnikowy środek wiążący dedykowany w szczególności stosowanemu przede wszystkim przy pracach ziemnych uszczelniaczowi PROXAN®- KV 2 G-S

Zastosowanie

PROXAN®- CP-SR przeznaczony jest w szczególności do powierzchni absorbujących o porowatej strukturze, takich jak beton, ściany, drzewo (bez glazury bądź warstwy kryjącej) w zastosowaniach ziemnych.

Wskazówki dotyczące przeróbki

Podłoże musi być suche, wolne od pyłu i tłuszczu oraz luźnych cząstek. Składniki A i B należy dokładnie wymieszać i podkład rozpylić lub nałożyć pędzlem na zbocza spoiny. Po czasie wywiewania do 30 minut do 2 godzin (zależnie od temperatury), można nałożyć masę uszczelniającą. Podkład nie może być całkowicie wyschnięty. Jeżeli upłynęło więcej niż 24 godziny, należy starą warstwę wyszorstkować i nałożyć nowy podkład. Należy uważać, aby na powierzchni podkładu nie utworzył się film wilgoci wskutek obróbki w temperaturze niższej niż temperatura rosy.

Forma dostawy

Pojemnik kombi o pojemności 1 litra (składnik A+B), 10 pojemników w kartonie.

Dane techniczne

Przechowywanie

W suchym pomieszczeniu i w temperaturach poniżej +25°C w oryginalnym zamkniętym opakowaniu można przechowywać 12 miesięcy Dane na temat: VbF, rozporządzenia dotyczącego składowania cieczy palnych TRGs, reguł technicznych dla substancji niebezpiecznych WGK, klasy zagrożenia wodnego można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Utylizacja

Przereagowany podkład PROXAN®- CP-SR można utylizować jako odpad komunalny. Pojedyncze składniki A i B to odpady wymagające szczególnego nadzoru i należy je odpowiednio utylizować. Dalsze informacje znaleźć można w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Ochrona pracy

Istotne dane fizyczne, dotyczące bezpieczeństwa technicznego, toksykologiczne i ekologiczne ważne dla obchodzenia się z substancjami chemicznymi znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej WE. Należy przestrzegać przepisów rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych.

Uwaga

Powyższe dane odpowiadają obecnej wiedzy i naszym dotychczasowym doświadczeniom. Nie są one wyczerpujące. Zmieniające się okoliczności podczas zastosowania, różne warunki pracy na budowie oraz mnogość materiałów wykluczają roszczenia dotyczące odpowiedzialności opierające się na tych danych. Najlepsze bezpieczeństwo przeciwko możliwym błędom osiąga się poprzez własne próby dotyczące zamierzonego zastosowania. Nasz dział techniki zastosowań chętnie służy radą.