PROXAN KV 3

Masa do uszczelniania spoin PROXAN®- KV 3 to dwuskładnikowa masa na bazie polisulfidów z ogólnym dopuszczeniem nadzoru budowlanego (Z-74.6-119, 120, 145) do stosowania w instalacjach do przechowywania, napełniania i przeładowywania materiałów stanowiących zagrożenie dla wód. W wersji PROXAN®- KV 3 G produkt jest lejny i somopoziomujący, nadaje się wobec tego do uszczelniania poziomych spoin posadzkowych o spadzie maks. 3 %, w wersji PROXAN®- KV 3 ST (produkt stały) uszczelniania spoin cokołowych i ściennych wzgl. spoin o spadzie większym niż 3 %. Elastyczna po utwardzeniu masa do uszczelniania spoin może absorbować ruchy spoiny do 35 % jej wyjściowej szerokości.

Zastosowanie

Przede wszystkim do uszczelniania spoin posadzkowych lub w pobliżu podłogi pomiędzy elementami budowlanymi, które oprócz obciążeń mechanicznych wskutek przejeżdżania lub chodzenia lub ruchów elementów zależnych od temperatury, wystawione są również na obciążenia chemiczne przez produkty na bazie oleju mineralnego lub chemikalia. W połączeniu z zastosowaniem odpowiednich podkładów reagujących i z uwzględnieniem odpowiedniego konstrukcyjnego ukształtowania spoin, masa do uszczelniania spoin PROXAN®- KV 3 zapobiega niezawodnie przedostawaniu się do gleby substancji szkodliwych dla wód w przypadku następujących styków:

  • beton - środek gruntujący PROXAN®- CP-P / CP-S
  • cięty asfalt i nawierzchnie półsztywne - środek gruntujący PROXAN®- CP-A
  • staliwo, beton polimerowy - środek gruntujący PROXAN®- CP-G

Dopuszczalne czasy ekspozycji dla różnych grup substancji szkodliwych znaleźć można w abZ (ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego), załącznik 1 w połączeniu z załącznikiem 11. Główne obszary zastosowań stanowią zatem wszystkie instalacje, w których magazynuje się, napełnia i przeładowuje substancje szkodliwe dla wód. PROXAN®- KV 3 ST służy ponadto jako klej do taśmy do uszczelniania dylatacji PROXAN®- FB 3. Środka PROXAN®- KV 3 nie można stosować do spoin znajdujących się trwale poniżej powierzchni cieczy, np. w klarownikach i basenach, lub wystawionych na działanie silnych i/lub działających utleniająco kwasów (np. kwas azotowy) i ługów (np. podchloryn sodu lub potasu).

Wskazówki dotyczące przeróbki

Spoiny do uszczelnienia muszą być czyste, suche i wolne od luźnych cząstek, resztek zaprawy, kurzu, tłuszczu, brudu i podobnych zanieczyszczeń. Temperatura (mierzona na elemencie budowlanym!) nie może być niższa niż +5 °C i wyższa niż +40 °C. Temperatura masy do uszczelniania spoin powinna podczas obróbki wynosić co najmniej +10 °C. W przypadku podłoży chłonnych (beton) na powierzchnie przylegania należy nałożyć środek gruntujący PROXAN®- CP-P wzgl. -CP-S. Środek gruntujący należy nanieść na suche podłoże (maks. 4% wilgotności resztkowej), musi on wietrzyć się zależnie od temperatury od 30 minut do 2 godzin, nie może jednak całkowicie wyschnąć. Podłoża niechłonne (staliwo, beton polimerowy) należy zagruntować środkiem gruntującym PROXAN®- CP-G. Czas wietrzenia wynosi 10 do 30 minut. Zbocza spoin z ciętego asfaltu lub nawierzchni półsztywnych należy zagruntować środkiem gruntującym PROXAN®- CP-A. Czas wietrzenia wynosi 2 do 6 godzin. Dla ustawienia prawidłowej głębokości spoiny i uniknięcia przylegania na trzech powierzchniach, spoiny należy zasypać zaciskowo materiałem niechłonnym (profil okrągły PE, z zamkniętymi komorami). Jeżeli nie jest to możliwe, dno spoiny należy przykryć materiałem rozdzielającym (folia PE, papier silikonowy). W przypadku elementów budowlanych fazowanych nie wolno wypełniać fazki.

Składniki A i B masy do uszczelniania spoin PROXAN®- KV 3 należy zmieszać. W tym celu w przypadku PROXAN®- KV 3 G, osobno zapakowany składnik B dodaje się do pojemnika składnika A i za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. mieszadła skrzydłowego) miesza tak długo, aż przestaną występować kolorowe smugi. Należy szczególnie zwrócić uwagę, aby nie wmieszać powietrza - mieszać przy niskiej liczbie obrotów! Składniki A i B typu PROXAN®- KV 3 ST są już spakowane w jednym pojemniku, należy je również zmieszać jak podano powyżej (np. za pomocą mieszadła łopatkowego). Tak przygotowaną masę do uszczelniania spoin zadaje się do spoin za pomocą odpowiednich narzędzi (np. pistoletu ręcznego lub na sprężone powietrze). W przypadku wersji lejnej należy usunąć ewentualnie wznoszące się pęcherzyki powietrza przez lekkie wygładzenie w czasie przeróbki za pomocą miękkiego pędzla lub drewienka do gładzenia. Przed aplikacją PROXAN®- KV 3 ST krawędzie spoin należy okleić. Przed utwardzeniem nałożoną masę do uszczelniania należy wygładzić i usunąć taśmy oklejające krawędzie.

Forma dostawy

 

Dane techniczne

Stosunek mieszania PROXAN®- KV 3 G

Przechowywanie

w zamkniętym pojemniku oryginalnym, w warunkach suchych i temperaturze poniżej +25 °C trwały 12 miesięcy. Masa do uszczelniania PROXAN®- KV 3 nie jest wrażliwa na mróz, przed zastosowaniem jednak ogrzać do co najmniej +10 °C.

Utylizacja

Utwardzoną masę do uszczelniania spoin PROXAN®- KV 3 można utylizować jako odpad komunalny. Poszczególne składniki A i B to odpady niebezpieczne, które należy odpowiednio utylizować. Dalsze informacje można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Ochrona pracy

Istotne dane fizyczne, dotyczące bezpieczeństwa technicznego, toksykologiczne i ekologiczne ważne dla obchodzenia się z substancjami chemicznymi znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej WE. Należy przestrzegać przepisów rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych.